การถือครองผลประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์สูงสุด

ประเทศไทยเป็นอีกประเทศซึ่งมีชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาซื้อและลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก ในอนาคตมีแนวโน้มจะมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งตัวบทกฎหมายของประเทศไทยเอง ก็ไม่ได้ปิดโอกาสในการให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเสรี เมื่อลองเปรียบเทียบกับหลายๆ ประเทศในเอเชียด้วยกันแล้ว พบว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอยู่ในระดับไม่สูงมาก รวมทั้งประเทศไทยเป็นประเทศมีปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค และมีอาณาเขตที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่เศรษฐกิจเกิดใหม่หลายแห่ง อีกทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์  อาหารอร่อย มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม ชาวต่างชาติส่วนใหญ่มักจะเข้ามาเพื่อซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย , การลงทุน หรือ เพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศ

เมื่อเปรียบเทียบราคาคอนโดของประเทศไทยกับราคาคอนโดของประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ประเทศไทยยังมีราคาคอนโดต่อตารางเมตรต่ำกว่าประเทศ ฮ่องกง , ญี่ปุ่น , ไต้หวันอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศฮ่องกงจัดเป็นประเทศมีราคาอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างสูง ฮ่องกงมีความหนาแน่นของประชากรสูง แต่มีพื้นที่สำหรับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างน้อย ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จึงเป็นคอนโด และ มีขนาดห้องค่อนข้างเล็ก

ถึงแม้อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจะมีความนิยมจากชาวต่างชาติ แต่ประเทศไทยก็ไม่ได้อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือครองได้อย่างอิสระเสรี โดยมีการออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อจำกัดสิทธิการถือครอง  การถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

  • การถือครองที่ดิน
  • การถือครองอาคารชุด
  • การเช่าอสังหาริมทรัพย์

การถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ

ในปัจจุบันนี้ ประชากรต่างชาติจะไม่สามารถซื้อรวมทั้งเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยได้ แต่มีข้อเว้น คือ

  • ต้องมีการนำเงินสด จำนวนเงินมากกว่า 40 ล้านบาทเข้าร่วมลงทุนในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • ต้องได้ขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยก่อนเท่านั้น
  • ต้องนำเงินมาลงทุนในธุรกิจกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งดังนี้

1.การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย

2.การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.การลงทุนในหุ้นของนิติบุคคล ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฏหมาย

  • คนต่างด้าวสามารถรับมรดกในฐานะทายาทโดยชอบธรรมได้ โดยการรับมรดกนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและที่ดินมรดกเมื่อนำมารวมกับที่ดินซึ่งมีอยู่แล้วจะต้องไม่เกินจำนวนตามกฏหมายกำหนดไว้
  • การซื้อผ่านคู่สมรสชาวไทย โดยเงินจากบุคคลสัญชาติไทยนำมาซื้อที่ดินทั้งหมดต้องเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลของบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่สินสมรสหรือทรัพย์หามาได้ร่วมกัน
  • การถือครองนิติบุคคลต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการจดทะเบียนแล้ว และมีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียน ทั้งนี้รวมไปถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นต้น